Regulamin pożyczek

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Lombard prowadzi działalność handlową.

2. Zawarcie umowy jest możliwe pod warunkiem gdy klient ma ukończone 18 lat oraz posiada ważny dowód tożsamości tj. dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport biometryczny.

3. Lombard zastrzega sobie prawo do przyjmowania rzeczy według własnego wyboru.

§2

Zabezpieczenie rzeczowe

 

1. Podstawą do zawarcia umowy oraz wypłacenia pożyczki, jest zabezpieczenie w postaci przedmiotu zabezpieczenia ruchomego bądź nieruchomego czyli tzw. Zastawu.

2. Przedmiotem zabezpieczenia może być rzecz ruchoma tj. Telefon komórkowy nowy lub używany, sprawny z dokumentacją, sprzęt

RTV: telewizory, monitory, kamery wideo, kina domowe, tunery satelitarne,

Konsole do gier jak: Sony PlayStation i Microsoft XBOX 360, Nintendo Wii oraz akcesoria,

Laptopy, komputery stacjonarne (nie starsze niż 3 lata), tablety oraz inne urządzenia komputerowe.

Aparaty cyfrowe.

Nawigacje

GPS. Samochody: w pełni sprawne, nieuszkodzone, posiadające pełen komplet dokumentów.

3. Lombard może odmówić zawarcia umowy z klientem, jeśli ma zastrzeżenia odnośnie funkcjonowania danego przedmiotu lub gdy pojawią się wątpliwości dotyczące źródła jego pochodzenia.

4. Podpisując umowę Klient lombardu jednocześnie oświadcza, iż pozostawione rzeczy stanowią jego własność i nie są obciążone prawem firm i osób trzecich oraz nie pochodzą z przestępstwa.

§3

Zabezpieczenie przedmiotu zastawu

1. Przedmioty pozostawione przez Pożyczkobiorcę są ubezpieczone oraz starannie przechowywane.

2. Pozostawione przedmioty są przechowywane z bezpiecznym miejscu i w przypadku gdy Pożyczkobiorca chce odebrać rzecz zastawu terminie wcześniejszym niż w umowie powinien o tym fakcie poinformować telefonicznie bądź mailowo z zachowaniem jednodniowego wyprzedzenia.

§4

Zwrot pożyczki oraz wydanie przedmiotu zastawu

1. Zwrot pożyczki następuje w momencie zwrotu kwoty pożyczki wraz z odsetkami w terminie nie późniejszym niż określonym w umowie.

2. Zwrotu pożyczki może dokonać Pożyczkobiorca, bądź osoba do tego upoważniona przez Pożyczkobiorcę w chwili podpisania umowy.

3. Przedmiot zastawu zostaje zwrócony Pożyczkobiorcy w stanie nienaruszonym, w momencie spełnienia warunku określonego w pkt. 1 §4.

4. Lombard może odmówić wydania towaru w przypadku, gdy klient nie będzie posiadał przy sobie dowodu tożsamości lub odmówi jego okazania.

§5

Częściowa spłata pożyczki oraz przedłużenie umowy

 

1. Pożyczkobiorca lub osoba upoważniona może częściowo spłacić pożyczkę, wpłacając określoną kwotę pieniędzy i odbierając część zastawu zgodnie z wyceną dokonaną przez Lombard, a pozostałą część pożyczki przedłużyć na kolejny okres.

2. Pożyczkobiorca, bądź osoba przez niego upoważniona może przedłużyć termin spłaty pożyczki wpłacając na rzecz Lombardu kwotę prowizji uzgodnionej w umowie. Przedłużenie umowy pożyczki jest jednoznaczne z przedłużeniem terminu odbioru zastawu. Potwierdzeniem przedłużenia umowy pożyczki jest nowa umowa pożyczki z uzgodnionym z Pożyczkobiorcą kolejnym terminem spłaty pożyczki. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość telefonicznego przedłużenia umowy pożyczki i wpłaty prowizji w uzgodnionym telefonicznie terminie.

§6

Brak spłaty

 

1. W przypadku braku całkowitej lub częściowej spłaty oraz braku przedłużenia umowy własność zastawu, zgodnie z umową, przechodzi na Pożyczkodawcę.

2. Po upływie 1 dnia od przekroczenia terminu ustalonego w umowie, strony nie dojdą do porozumienia Pożyczkodawca ma prawo do zaspokojenia zadłużenia. Związane jest to z tym, że Pożyczkodawca może sprzedać zastawiony przedmiot bądź rozporządzać się nim w inny sposób tak aby zaspokoić swoich roszczeń.

§7

Ochrona danych osobowych

 

1.Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób korzystających z naszych usług, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z 1997 r.

2. Pożyczkobiorca w momencie podpisania umowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Lombard EKO z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu zawarcia umowy pożyczki oraz w celach marketingowych.